4 października 2011, wtorek, 21:08

Jesienne klimaty

Lato mi­ja, ale ła­ska­wa po­go­da po­zwa­la jesz­cze na po­dzi­wia­nie barw je­sien­ny­ch.

To uro­ki week­en­do­we­go wy­pa­du w ro­dzin­ne stro­ny Beskidu Wyspowego w oko­li­ce Kotliny Łąckiej.

PS. Czyżby to te słyn­ne jabł­ka, o któ­ry­ch ostat­nio by­ło gło­śno w sa­mej Brukseli?  Pozwolę so­bie za­cy­to­wać te do­nie­sie­nia za TVP.INFO:

„Jabłka łąc­kie, czy­li pro­du­ko­wa­ne w Łącku i oko­li­ca­ch, są pierw­szy­mi pol­ski­mi jabł­ka­mi, któ­re otrzy­ma­ły eu­ro­pej­ski cer­ty­fi­kat chro­nio­ny­ch ozna­czeń geo­gra­ficz­ny­ch”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>