24 października 2011, poniedziałek, 17:01

Śladami św. Wojciecha

Dwa ty­go­dnie te­mu w gro­nie przed­sta­wi­cie­li Opolskiego Bractwa Wojciechowego zwie­dza­łem Pragę i oko­li­ce, szu­ka­jąc śla­dów pa­tro­na Opola, Polski i Europy – św. Wojciecha.

Dotarliśmy do miej­sca je­go uro­dze­nia – do mia­stecz­ka Libica ko­ło cze­skiej Pragi. Oto jed­no z miej­sc w cen­trum mia­stecz­ka, gdzie wg le­gen­dy św. Wojciech zo­stał Bogu za­ślu­bio­ny.

Na wzgó­rzu za mia­stem znaj­du­ją się śla­dy sło­wiań­skie­go gro­dzi­ska z X wie­ku. Tu oka­za­ły po­mnik św. Wojciecha i św. Radima z ro­du Sławnikowiców.

Tablice z mo­zai­ka­mi pre­zen­tu­ją w kil­ku ję­zy­ka­ch bo­ga­tą hi­sto­rię te­go mia­stecz­ka, nie­opo­dal Podiebrad pod Pragą.

Udało nam się po­roz­ma­wiać z pa­nią sta­ro­stą Libic oraz z przed­sta­wi­cie­lem Miejskiej Rady, któ­ry za­pre­zen­to­wał nam ak­tu­al­ny ob­raz kul­tu św. Wojciecha na ich te­re­nie, a ra­czej je­go brak. Zainteresowała ich na­to­mia­st chęć na­wią­za­nia przez Opolskie Bractwo Wojciechowe bliż­szy­ch kon­tak­tów z li­bic­ką spo­łecz­no­ścią.

Udaliśmy się na­stęp­nie na zwie­dza­nie  in­ny­ch oka­za­ły­ch miej­sc zwią­za­ny­ch z tą po­sta­cią. W pra­skiej ka­te­drze św. Wita, Wacława i Adalberta (czy­li Wojciecha) –  w bocz­nej ka­pli­cy znaj­du­ją się je­go szcząt­ki.

Zaś na Moście Karola wśród ka­mien­ny­ch fi­gur je­st i oka­za­ły po­mnik św. Wojciecha.

PS. Gorące w tym miej­scu po­dzię­ko­wa­nia dla księ­dza Edwarda  – Polaka z pa­ra­fii św. Bartłomieja w dziel­ni­cy Praga – Kyje, któ­ry na od­re­mon­to­wa­nej trzy­stu let­niej ple­ba­ni udzie­lił nam noc­le­gu oraz opro­wa­dził po swo­im za­byt­ko­wym, ro­mań­skim ko­ście­le.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>