5 listopada 2011, sobota, 9:17

Zabytkowy most w Ozimku

Piękna po­go­da w dniu Wszystkich Świętych po­zwo­li­ła na od­wie­dze­nie ro­dzin­ny­ch gro­bów i spa­ce­ry w ich oko­li­ca­ch. Była też oka­zja, aby przyj­rzeć się za­cho­dzą­cym zmia­nom w ty­ch od­wie­dza­ny­ch co ja­kiś czas miej­sca­ch.

Ja w tym cza­sie tra­fi­łem do od­da­lo­ne­go o 20 km od Opola – Ozimka. I wła­śnie tam, w po­bli­żu cmen­ta­rza ewan­ge­lic­kie­go znaj­du­je się bar­dzo cie­ka­wy za­by­tek. Jest to naj­star­szy w Europie kon­ty­nen­tal­nej że­la­zny mo­st wi­szą­cy na rze­ce Mała Panew.

Most zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny przez kró­lew­skie­go in­spek­to­ra hut­ni­cze­go Karla Schotteliusa w 1827 ro­ku za cza­sów pru­skie­go ce­sa­rza Fryderyka II – po­dob­nie jak i po­bli­ska hu­ta Małapanew (z 1754 ro­ku), w któ­rej zo­stał od­la­ny. Do 1938 ro­ku mo­st był na trak­cie dro­go­wym Dobrodzień – Opole, po­tem do 2009 ro­ku zo­stał włą­czo­ny w ob­ręb hu­ty. Gdyby uwzględ­nić to, że mo­st je­st wy­ko­na­ny cał­ko­wi­cie z że­la­za – na­wet je­go pod­trzy­mu­ją­ce, że­liw­ne py­lo­ny, to je­st on naj­star­szym funk­cjo­nu­ją­cym mo­stem świa­ta. Zdjęcie obok wy­ko­na­ne od stro­ny hu­ty – w od­da­li wi­docz­ny ko­ściół ewan­ge­lic­ki.

W 2009 ro­ku mo­st zo­stał ro­ze­bra­ny, grun­tow­nie od­re­stau­ro­wa­ny i pod­świe­tlo­ny, wy­od­ręb­nio­ny z te­re­nu hu­ty i udo­stęp­nio­ny do zwie­dza­nia. Ten świa­to­wej ran­gi za­by­tek znaj­du­je się za­le­d­wie 30 km od Chaty w le­sie – na­praw­dę war­ty je­st obej­rze­nia.


Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>