13 grudnia 2011, wtorek, 8:48

13 grudnia – trzydzieści lat temu

Wprowadzeniem przez wła­dze ko­mu­ni­stycz­ne sta­nu wo­jen­ne­go zo­sta­li­śmy znie­wo­le­ni. Tak by­ło trzy­dzie­ści lat te­mu.

Ta kart­ka z na­szej współ­cze­snej hi­sto­rii nie­ch bę­dzie ku pa­mię­ci ty­ch, któ­rzy mu­sie­li się te­mu pod­po­rząd­ko­wać. A do­ty­czy­ło to ca­łe­go na­ro­du.

Dziś pa­mię­ta­my o ty­ch, któ­rzy w wy­ni­ku ty­ch dzia­łań stra­ci­li ży­cie, zo­sta­li ran­ni, in­ter­no­wa­ni, a wie­lu zo­sta­ło zmu­szo­ny­ch do emi­gra­cji.

Miałem oka­zję być czyn­nym uczest­ni­kiem i współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­spi­ra­cyj­ny­ch spo­tkań lu­dzi kul­tu­ry w Opolu. Przewodziłem Regionalnej Komisji Kultury NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, stąd pa­mięć o tam­ty­ch cza­sa­ch je­st mi bar­dzo bli­ska.

Sobotnie spo­tka­nie uczest­ni­ków tam­ty­ch wy­da­rzeń i oka­zjo­nal­ny kon­cert w sa­li Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu by­ły peł­ne emo­cji i wzru­szeń.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>