31 grudnia 2011, sobota, 18:19

Nadchodzi kolejny rok

Już mi­ja ko­lej­ny rok pu­blicz­ne­go blo­go­wa­nia – do­ku­men­to­wa­nia zda­rzeń ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie i mo­jej po­dróż­ni­czej ak­tyw­no­ści. Stąd też zna­la­zły się na te­go­rocz­nym blo­gu in­for­ma­cje i zdję­cia z mo­je­go po­by­tu m.in. w Barcelonie, Brukseli, Pradze, Moskwie,  Odessie, Kijowie, Mińsku czy we Lwowie.

Przez ostat­ni rok sta­ra­łem się kon­ty­nu­ować  bie­żą­ce za­pi­ski zwią­za­ne z po­by­tem go­ści, sta­ra­łem się uzu­peł­niać hi­sto­rię cha­ty i ich po­przed­ni­ch go­spo­da­rzy.

Tak więc zna­la­zły się też ko­men­ta­rze do po­szcze­gól­ny­ch po­stów osób, któ­re w ja­kiś spo­sób by­ły zwią­za­ne z tym miej­scem. Były też sen­ty­men­tal­ne od­wie­dzi­ny by­ły­ch go­spo­da­rzy Chaty.

Poza bie­żą­cy­mi wpi­sa­mi i ko­men­ta­rza­mi na blo­gu, po­by­ty do­ku­men­tu­ją rów­nież sa­mi go­ście w Kronice na­sze­go obiek­tu. Są więc wpi­sy go­ści ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Korsyki czy Hiszpanii, któ­rzy m.in. dzię­ki Internetowi do­tar­li do na­szej le­śnej osa­dy.

Na po­cząt­ku se­zo­nu – w ma­ju tłum­nie to miej­sce od­wie­dzi­li mi­ło­śni­cy bie­ga­nia i Nordic Walking. Organizowany przez nas  II Stobrawski Bieg – Kęszyce 2011 w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA zgro­ma­dził gru­bo po­nad 200 osób. Były też gru­py ro­we­ro­we, dla któ­ry­ch Bory Stobrawskie są do­sko­na­łym miej­scem do upra­wia­nia tu­ry­sty­ki ro­we­ro­wej.

Zatem śmia­ło mo­gę po­wie­dzieć, że na­sza ba­za eko­tu­ry­stycz­na Chata w le­sie zo­sta­ła w peł­ni od­kry­ta  i za­uwa­żo­na przez mi­ło­śni­ków na­tu­ry i eko­lo­gii. Takich wła­śnie tu­ry­stów, któ­rzy do­ce­nia­ją lo­ka­li­za­cję i wa­lo­ry te­go miej­sca chcie­li­by­śmy go­ścić i w nad­cho­dzą­cym ro­ku.

A na­sze im­pre­zo­we pla­ny na naj­bliż­szy rok, to kon­ty­nu­acja ak­cji Polska Biega z uwzględ­nie­niem udzia­łu w bie­ga­ch ma­ły­ch dzie­ci, o któ­ry­ch w po­przed­ni­ch la­ta­ch tro­chę za­po­mnie­li­śmy oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Kończy się ogło­szo­ny przez ONZ Międzynarodowy Rok Lasów, ale my furt­ki do na­szy­ch la­sów nie za­my­ka­my i za­pra­sza­my chęt­ny­ch do sys­te­ma­tycz­ne­go od­wie­dza­nia Borów Stobrawskich i na­szej eko­tu­ry­stycz­nej ba­zy.

Może w do­bie nad­cho­dzą­ce­go kry­zy­su ła­twiej bę­dzie wró­cić do na­szej Matki Natury i w za­ci­szu po­miesz­czeń cha­ty za­po­mnieć o tej ca­łej kom­pu­te­ry­za­cji, in­du­stria­li­za­cji i glo­ba­li­za­cji?

PS. Mało zi­mo­we zdję­cia zdo­bią ten tek­st w ostat­ni dzień ro­ku. Dziś ra­no pa­dał lek­ki śnieg, ale nie po­zo­stał na dłu­go i szyb­ko za­mie­niał się w kro­ple na krze­wa­ch wo­kół na­szej le­śnej po­se­sji.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>