7 grudnia 2011, środa, 21:46

Nietypowa kolekcja

Podczas mo­jej ostat­niej po­dró­ży służ­bo­wej do Kijowa na Ukrainie ta­ki oto je­sien­ny ob­ra­zek za­re­je­stro­wa­łem na te­re­nie jed­nej z od­wie­dza­ny­ch firm.

Postać Lenina – wo­dza Rewolucji Październikowej je­st na­dal po­pu­lar­na na te­re­na­ch by­łe­go Związku Radzieckiego.

Jeszcze dziś pra­wie każ­de mia­sto mo­że się po­szczy­cić po­dob­ny­mi po­mni­ka­mi. Można je na­dal spo­tkać na re­pre­zen­ta­cyj­ny­ch pla­ca­ch, skwe­ra­ch, a po­pier­sia w ga­bi­ne­ta­ch dy­rek­to­rów.

Na se­rio? … czy mo­że dla żar­tu? … lub ku prze­stro­dze?  A mo­że po pro­stu z sen­ty­men­tu –  ja­ko frag­ment hi­sto­rii Europy?

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>