17 stycznia 2012, wtorek, 15:21

Nadeszła w białej krasie

Temperatury po­przed­nie­go ty­go­dnia i mo­je le­śne pta­szy­ny wca­le nie za­po­wia­da­ły na­dej­ścia Białej Królowej. Ona jed­nak się po­ja­wi­ła w ca­łej swej kra­sie.

Miłośnicy fo­to­gra­fii jak­by się cof­nę­li w cza­sie, wra­ca­jąc do czar­no – bia­łej tech­ni­ki zdję­cio­wej. Mój apa­rat fo­to­gra­ficz­ny też mu­siał się prze­sta­wić na te je­dy­ne bar­wy. Oto na­sza Chata w le­sie w zi­mo­wej ozdo­bie.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>