25 lutego 2012, sobota, 11:44

Na święty Maciej

Przypominają mi się dwa pol­skie przy­sło­wia, któ­re są zwią­za­ne z da­tą 24 lu­te­go. W tym wła­śnie dniu imie­ni­ny ob­cho­dzi Maciej.

Wczoraj już o siód­mej ra­no by­ło sie­dem stop­ni na plu­sie, a w cią­gu dnia wskaź­nik mo­je­go ter­mo­me­tru przy Chacie w le­sie do­cho­dził do dzie­sią­tej kre­ski.

Ptaki już na­praw­dę roz­po­czę­ły tę­sk­ne, przed­lę­go­we na­wo­ły­wa­nia. Słyszałem i te­go, któ­ry od­no­si się do wspo­mnia­nej wy­żej da­ty:

„Na świę­ty Maciej skow­ro­nek za­pie­je”.

Przysłowie, któ­re te­raz za­cy­tu­ję, da­je nam pra­wo wy­bo­ru.  W za­leż­no­ści od po­go­dy w tym wła­śnie dniu mo­że­my mieć na­dzie­ję na ry­chło nad­cho­dzą­cą wio­snę, al­bo jej póź­niej­sze przyj­ście:

„Święty Maciej zi­mę tra­ci, al­bo ją bo­ga­ci”.

No, ale dziś nam Maciej ra­czej zi­mę stra­cił.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>