11 kwietnia 2012, środa, 22:52

Już w komplecie

Oto ko­lej­ne wie­ści od na­szy­ch bra­ci mniej­szy­ch.

Rodzinka ko­sów na na­szym bal­ko­nie już w kom­ple­cie. Ostatnie pi­sklę  na sa­me Święta Wielkanocne wy­klu­ło się z zie­lon­ka­we­go ja­ja.

Wtulone w sie­bie ma­leń­stwa są bar­dzo nie­po­rad­ne. Ich ró­żo­we ciał­ko po­kry­wa tyl­ko nie­wiel­ki me­szek. Wyglądają na zmar­z­nię­te, a  sa­micz­ka tyl­ko na chwi­lę opusz­cza gniaz­do i już im przy­no­si coś do je­dze­nia. Samca ko­sa jesz­cze do tej po­ry nie wi­dzia­łem. Chyba w ty­ch pierw­szy­ch dnia­ch opie­ka na­le­ży wy­łącz­nie do mat­ki, któ­ra pie­czo­ło­wi­cie je ogrze­wa swo­im cia­łem. Właśnie ten mo­ment, kie­dy od­fru­nę­ła – wy­ko­rzy­sta­łem na zro­bie­nie zdję­cia. Mam na­dzie­ję, że jesz­cze uchwy­cę kie­dyś czas kar­mie­nia pi­skląt.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>