3 kwietnia 2012, wtorek, 21:25

Kosy na balkonie

A oto na­sze wio­sen­ne są­siedz­two w Opolu – gniaz­do ko­sa.

To zdję­cie uda­ło mi się zro­bić, kie­dy sa­micz­ka dziel­nie wy­sia­du­ją­ca jaj­ka zro­bi­ła so­bie krót­ka prze­rwę.

To już ko­lej­ny rok, kie­dy to za­cisz­ne miej­sce na na­szym bal­ko­nie je­st wy­ko­rzy­sty­wa­ne wła­śnie przez ko­sy, któ­re się na do­bre za­do­mo­wi­ły na na­szym osie­dlu.

Będziemy sys­te­ma­tycz­nie pod­glą­dać na­szy­ch ma­ły­ch są­sia­dów. Mam na­dzie­ję, że uda mi się jesz­cze zro­bić kil­ka ujęć, ale już mo­że z ma­ły­mi.

Choć dwa la­ta te­mu ma­łe pi­skla­ki  ko­sów nie mia­ły szczę­ścia – do­bra­ły się do ni­ch wro­ny i bru­tal­nie opu­sto­szy­ły gniaz­do.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>