1 kwietnia 2012, niedziela, 11:47

Niedziela palmowa

Miniony mie­siąc był ubo­gi w bie­żą­ce wpi­sy na  blo­gu z po­wo­du mo­ich czę­sty­ch wy­jaz­dów służ­bo­wy­ch. Dziś już Niedziela Palmowa i za­ko­piań­ska pal­ma, któ­rą otrzy­ma­li­śmy w pre­zen­cie od cór­ki z jej wy­pa­du w gó­ry.

Marzec był dla mnie mie­sią­cem ży­cia na wa­liz­ka­ch.

Dwa wy­jaz­dy do Moskwy i je­den do Dusseldorfu – po­prze­dzo­ny krót­kim po­by­tem w Berlinie, od­wlo­kły prze­pro­wa­dze­nie prze­glą­du tech­nicz­ne­go Chaty w le­sie.

Okazało się, że te­go­rocz­na krót­ka, ale ostra zi­ma zro­bi­ła swo­je. Prawie trzy­dzie­sto­stop­nio­we mro­zy wy­mu­si­ły ko­niecz­no­ść prze­pro­wa­dze­nia więk­szy­ch re­mon­tów in­sta­la­cji do­pro­wa­dze­nia wo­dy i jed­nej z ła­zie­nek. Będę je mu­siał  zre­ali­zo­wać jesz­cze przed ma­jo­wym week­en­dem.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>