3 czerwca 2012, niedziela, 21:25

Jeszcze o naszych majowych biegach

Gorące po­dzię­ko­wa­nia skła­dam na rę­ce mo­ich współ­or­ga­ni­za­to­rów III Stobrawskiego Biegu – Kęszyce 2012: Jurka Fiebicha i Jurka Kupczyka któ­rzy już po raz trze­ci włą­czy­li się do za­ini­cjo­wa­nej ak­cji POLSKA BIEGA. Do te­go­rocz­nej edy­cji do­łą­czył dy­rek­tor PSP Stare Budkowice, wspo­ma­ga­jąc nas or­ga­ni­za­cyj­nie i po­sze­rza­jąc gro­no mło­dy­ch uczest­ni­ków ze swo­jej szko­ły.

Serdeczne po­dzię­ko­wa­nia dla pa­ni Antoniny Adamczyk za opie­kę me­dycz­ną i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu za za­bez­pie­cze­nie bie­gów. Podziękowania dla wój­ta gmi­ny Murów, dy­rek­cji Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Urzędu Marszałkowskiego za włą­cze­nie się do re­ali­za­cji ko­lej­nej edy­cji na­szej im­pre­zy.

Szczególne po­dzię­ko­wa­nia dla wszyst­ki­ch spon­so­rów, któ­rzy po raz ko­lej­ny nie za­wie­dli i dzię­ki któ­rym wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li upo­min­ki, dy­plo­my, a zwy­cięz­cy me­da­le i na­gro­dy – pre­zen­tu­je­my ich po­ni­żej na ta­bli­ca­ch.

[vsli­der name=”biegi2012″]

Relacja fo­to au­tor­stwa Jerzego Kupczyka.

Powiązane wpisy

1 komentarz do Jeszcze o naszych majowych biegach

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>