12 listopada 2012, poniedziałek, 13:46

Drewniane piękno strasznej Syberii

Syberyjska po­go­da by­ła dziś dla mnie ła­ska­wa i mo­głem do­koń­czyć fo­to­gra­fo­wa­nie sta­ry­ch, dzie­więt­na­sto­wiecz­ny­ch do­mów drew­nia­ny­ch w Tomsku. Pochodzą z XIX wie­ku i nie­któ­re z ni­ch są jesz­cze za­miesz­ka­łe. Urzędowe ta­bli­ce na ni­ch przy­po­mi­na­ją, że sta­no­wią praw­nie chro­nio­ne po­mni­ki hi­sto­rii.

Być mo­że pa­mię­ta­ją jesz­cze okrut­ne lo­sy ty­ch, któ­rzy na Sybir ki­bit­ka­mi by­li ma­so­wo wy­sy­ła­ni? My o ni­ch też po­win­ni­śmy pa­mię­tać!

  

 

  

 

 

PS. Te ostat­nie sześć fo­tek za­mie­ści­łem dzię­ki sym­pa­tycz­ne­mu tak­sów­ka­rzo­wi Anatoliemu. Specjalnie zmie­nił mo­ją tra­sę do ho­te­lu i po­ka­zał mi te  za­byt­ko­we do­my. Jeden z ni­ch z par­te­rem mu­ro­wa­nym, drew­nia­nym pię­trem z log­gią i ku­tą bra­mą. Po pro­stu cac­ko.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>