3 grudnia 2012, poniedziałek, 8:52

Plon konkursu „MIEJSCE Z KLIMATEM”

Taki oto dy­plom do­tarł do mnie w ostat­ni week­end. Został też do­ce­nio­ny na­sz prysz­nic pod ja­wo­rem z wo­dą ogrze­wa­ną ener­gią sło­necz­ną.

Serdeczne dzię­ki tym, któ­rzy do­ce­ni­li na­szą ba­zę eko­tu­ry­stycz­ną Chata w le­sie, ja­ko „Miejsce z kli­ma­tem” i tym, któ­rzy od­da­li gło­sy.

Szczęście też do­pi­sa­ło na­sze­mu gra­fi­ko­wi – Maćkowi G., któ­ry za ha­sło pro­mu­ją­ce to miej­sce wy­grał lot ba­lo­nem. Oto je­go  tre­ść:

Wdech głę­bo­ki, czu­je­sz świer­ki? Wstrzymaj kro­ki… sły­szy­sz ko­sy? Słuchaj pta­ków – nad­staw uszy! Tak wy­pocz­nie­sz w le­śnej głu­szy”

PS. Zapraszamy w okre­sie let­nim na­szy­ch sta­ły­ch by­wal­ców i ty­ch, któ­rzy jesz­cze nie mie­li oka­zji po­czuć na­szy­ch kli­ma­tów.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>