27 lutego 2013, środa, 22:10

Zjazd absolwentów kultowego Studium

Podobno pla­no­wa­ny je­st zjazd ab­sol­wen­tów nie ist­nie­ją­ce­go już Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Opolu (Animatorów Kultury).

Ma to być po­dob­no 6 lip­ca br. Gdyby ktoś coś wię­cej wie­dział, to pro­szę o kon­takt.

 

PS. Dajcie znać, bo i ja je­stem ab­sol­wen­tem te­go kul­to­we­go Studium.

 

23 lutego 2013, sobota, 12:49

Tęskno za kolorami

Dookoła tyl­ko śnieg i śnieg – du­żo go tej zi­my. Zatęskniłem już za ko­lo­ra­mi. Wokół nas tyl­ko biel i przy­pró­szo­ne ko­na­ry drzew, któ­re choć do­brze kon­tra­stu­ją z wszech­obec­nym śnie­giem, jed­nak chcia­ło­by się cze­goś od­mien­ne­go.

Sięgnąłem do za­pa­sów al­bu­mów PICASY na swo­im kom­pu­te­rze i zna­la­złem  fot­ki z po­by­tu w Oceanarium w Barcelonie. Myślę, że ta ga­ma ko­lo­rów po­zwo­li na zi­mo­we oży­wie­nie tre­ści mo­je­go blo­ga.

  

Już ju­tro po­win­ni­śmy bacz­nie ob­ser­wo­wać po­go­dę – wszak to św. Macieja – 24 lu­te­go. Pomnąc na sta­re przy­sło­wie, któ­re mó­wi, że ” Święty Maciej zi­mę tra­ci, al­bo ja bo­ga­ci” – bę­dzie­my wie­dzieć, czy ry­chło ma­my się spo­dzie­wać upra­gnio­nej wio­sny.

Ale po­pa­trz­my jesz­cze na wod­ne błę­ki­ty w L’aquarium Barcelona.

PS. A mo­że ma ktoś ocho­tę na ostat­nie bie­gi na nar­ta­ch w Borach Stobrawskich? Zapraszam – ju­tro z ra­na pod Chatę w le­sie w Kęszycach (dziś za­dzwoń­cie, że­by za­re­zer­wo­wać miej­sce po bie­ga­ch przy ko­min­ku).