19 marca 2013, wtorek, 22:01

Historia każdego dnia

Tak wie­le się dzie­je każ­de­go dnia wo­kół miej­sc, w któ­ry­ch prze­by­wam, do któ­ry­ch czę­sto po­dró­żu­ję, że po­sta­no­wi­łem za­prze­stać szu­ka­nia te­ma­tów do mo­je­go blo­ga.

Wystarczy, abym za­czął opi­sy­wać to, co mnie ota­cza, co po­strze­gam do­oko­ła, ja­kie mnie ogar­nia­ją emo­cje i ja­kie są mo­je zwią­za­ne z tym re­ak­cje.

Historia się two­rzy każ­de­go dnia. Choćby dziś – 19 mar­ca Roku Pańskiego 2013.

W Watykanie in­au­gu­ra­cja pon­ty­fi­ka­tu Papieża Franciszka I – Argentyńczyka. Mnie to przy­po­mi­na hi­sto­rię sprzed ośmiu la­ty, kie­dy uczest­ni­czy­łem w po­grze­bie Bł. Jana Pawła II.

Nie uda­ło nam się do­trzeć na sam Plac św. Piotra – znaj­do­wa­łem się w jed­nej z bocz­ny­ch ulic w tłu­mie piel­grzy­mów, wśród któ­ry­ch jed­ną z pol­ski­ch grup pi­lo­to­wa­łem wła­śnie na po­grzeb na­sze­go ro­da­ka – pa­pie­ża. Zwierzyłem się mo­im uczest­ni­kom ze swo­je­go prze­czu­cia, że na­stęp­nym pa­pie­żem zo­sta­nie wy­bra­ny Josef Ratzinger – pro­wa­dzą­cy wła­śnie ce­re­mo­nię po­grze­bo­wą. Tak też się sta­ło – zo­stał ko­lej­nym pa­pie­żem – Benedyktem XVI.

Tak więc sta­łem się uczest­ni­kiem waż­ne­go, hi­sto­rycz­ne­go mo­men­tu. Podobnie by­ło i wte­dy, kie­dy śle­dząc uro­czy­sto­ść na po­bli­skim te­le­bi­mie sta­łem się świad­kiem za­my­ka­nia się z im­pe­tem le­żą­cej na wie­ku trum­ny Biblii. Wtedy po­my­śla­łem o hi­sto­rii, któ­ra prze­mi­ja. Zostaje tyl­ko ob­raz czer­wo­ny­ch okła­dek tej świę­tej księ­gi, po­mię­dzy któ­rej kar­ty wple­cio­na zo­sta­ła hi­sto­ria nie­za­po­mnia­ne­go i wspa­nia­łe­go pon­ty­fi­ka­tu Jana Pawła II.

A dziś za­pew­ne two­rzy się no­wa hi­sto­ria rzymsko-katolickiego Kościoła pod prze­wod­nic­twem Franciszka I. W swo­im in­au­gu­ra­cyj­nym wy­stą­pie­niu mó­wił o eko­lo­gii, o ochro­nie na­tu­ry, a to mnie oso­bi­ście bar­dzo cie­szy.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>