27 lipca 2013, sobota, 21:25

Stare imiona: Pryska

Zdarza nam się za­sta­na­wiać nad imio­na­mi, któ­re ro­dzi­ce wy­bie­ra­ją po na­ro­dzi­na­ch swo­ich dzie­ci. Tu pa­nu­ją okre­ślo­ne mo­dy i ten­den­cje. Poszczególne imio­na po­wta­rza­ją się w da­ny­ch la­ta­ch – po­wra­ca­jąc w koń­cu po pew­nym cza­sie i sta­ja się mod­ne w kra­ju, czy też w da­nym re­gio­nie.

Tu chcę przy­wo­łać żeń­skie imię Pryska, o któ­rym ma­ło kto sły­szał, a na pew­no na­le­ży ono do rzad­ki­ch w na­szy­ch cza­sa­ch.

Takie wła­śnie imię no­si­ła mo­ja ku­zyn­ka, któ­ra przez ca­łe ży­cie by­ła ko­ja­rzo­na z imie­niem Kryśka lub Krystyna. Wychowała sze­ścio­ro dzie­ci w ma­łej wio­sce w Beskidach, po­mię­dzy Limanową a Nowym Sączem. Dopiero tre­ść na tru­mien­nej ta­bli­cy pod­czas Jej po­grze­bu wy­wo­ła­ła ko­men­ta­rze do­ty­czą­ce Jej wła­ści­we­go imie­nia.

Jak po­da­je Wikipedia -imię Pryska no­si­ła żo­na ce­sa­rza Doklecjana w III wie­ku, a pa­tron­ką je­st mę­czen­ni­ca rzym­ska – św. Pryska. W ka­len­da­rzu imie­ni­ny Pryski, Pryscylli, Priscilli przy­pa­da­ją 18 stycz­nia.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>