30 sierpnia 2013, piątek, 19:24

Pierwsze grzybki?

To spóź­nio­ne ka­nie te­go la­ta. Bywało, że po­ja­wia­ły się du­żo wcze­śniej. Niezwykle mo­kry maj i czer­wiec wca­le nie za­po­wia­da­ły nie­do­stat­ku grzy­bów. Przyroda je­st jed­nak dla nas wiel­ką za­gad­ką i czę­sto pła­ta fi­gla. Ale mo­gę ude­rzyć w dzwon na cze­ść po­ja­wie­nia się pierw­szy­ch grzyb­ków, bo po­za kil­ko­ma ka­nia­mi zna­la­złem też bo­ro­wi­ka. Wcale nie wy­bie­ra­łem się w głąb la­su, ale z ro­we­ru doj­rza­łem je ro­sną­ce przy le­śnym duk­cie.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>