21 sierpnia 2013, środa, 19:54

Z „lodami” w tle

Dla mo­jej ko­le­żan­ki, z któ­rą re­ali­zu­ję wy­jazd do Moskwy tło te­go zdję­cia za mo­imi ple­ca­mi sta­no­wią krę­co­ne lo­dy – tak piesz­czo­tli­wie na­zy­wa ko­pu­ły Soboru Wasyla Błażennego – sym­bol Rosji.

Kiedyś wy­eks­po­no­wa­ne i tłum­nie ob­le­ga­ne  mau­zo­leum Lenina dziś smęt­ne, sza­re je­st te­raz za­sło­nię­te rusz­to­wa­nia­mi try­bun, któ­re zaj­mu­ją więk­szą czę­ść pla­cu dla or­ga­ni­za­cji pa­rad­ny­ch im­prez.

Moskwa o tej po­rze ro­ku je­st jesz­cze moc­no za­tło­czo­na tu­ry­sta­mi. Dla ni­ch to w oko­li­ca­ch Placu Czerwonego po­ja­wia­ją się so­bo­wtó­ry Lenina, czy Putina. Dziś tem­pe­ra­tu­ra jesz­cze wy­no­si­ła 32 stop­nie, ale po­wie­wa­ją­cy chlo­dek skło­nu la­ta po­zwa­lał do­brze zno­sić tę au­rę.

Poniżej kil­ka fo­tek – m.in z Parku Gorkiego, w któ­rym ży­cie tęt­ni każ­de­go dnia i moż­na za­na­leźć wie­le roz­ry­wek.

  

PS. Pozdrowienia dla gru­py mło­dy­ch pol­ski­ch ar­chi­tek­tów, któ­ry­ch spo­tka­li­śmy na krót­kiej prze­rwie w po­dró­ży do od­le­głe­go Krasnojarska, gdzie re­ali­zu­ją bu­do­wę eks­klu­zyw­ne­go ho­te­lu.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>