6 października 2013, niedziela, 21:36

U św. Jadwigi w Wilczej Budzie

To piękna tra­dy­cja ple­ne­ro­wych spo­tkań lo­kal­nych spo­łecz­no­ści pod zda­wa­łoby się za­po­mnia­nymi miej­scami w le­śnych nie­kiedy ostę­pach.

Dziś wielu sko­rzy­stało z za­pro­sze­nia na po­po­łu­dniowe na­bo­żeń­stwo do Wilczej Budy pod po­mnik św. Jadwigi, która we­dług le­gend i po­dań tędy zmie­rzała na Śląsk. Zjechali ro­we­rami i sa­mo­cho­dami z oko­licz­nych wio­sek i osad po­roz­rzu­ca­nych po Borach Stobrawskich, by w to sło­neczne paź­dzier­ni­kowe po­po­łu­dnie ob­co­wać z na­turą, tra­dy­cją, hi­sto­rią i od­dać na­leżną cześć jej Stwórcy. O hi­sto­rii tego miej­sca pi­sa­łem już ja­kiś czas temu na blogu.

A sto­jąca nie­opo­dal stara karczma w Wilczej Budzie już do­go­rywa. Drewniane gonty są już mocno po­dziu­ra­wione, a spróch­niałe drewno grozi za­wa­le­niem się. Szkoda, że wła­dze le­śne nie mogą prze­zna­czyć choćby nie­wiel­kiej ilo­ści drewna na jej re­mont, wszak na po­tęgę wy­ci­nają ogromne po­ła­cie do­rod­nych drze­wo­sta­nów.

Powiązane wpisy

2 komentarze/y do U św. Jadwigi w Wilczej Budzie

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>