6 października 2013, niedziela, 21:36

U św. Jadwigi w Wilczej Budzie

To piękna tra­dy­cja ple­ne­ro­wych spo­tkań lokal­nych spo­łecz­no­ści pod zda­wa­łoby się zapo­mnia­nymi miej­scami w leśnych nie­kiedy ostępach.

Dziś wielu sko­rzy­stało z zapro­sze­nia na popo­łu­dniowe nabo­żeń­stwo do Wilczej Budy pod pomnik św. Jadwigi, która według legend i podań tędy zmie­rzała na Śląsk. Zjechali rowe­rami i samo­cho­dami z oko­licz­nych wio­sek i osad poroz­rzu­ca­nych po Borach Stobrawskich, by w to sło­neczne paź­dzier­ni­kowe popo­łu­dnie obco­wać z naturą, tra­dy­cją, histo­rią i oddać należną cześć jej Stwórcy. O histo­rii tego miej­sca pisa­łem już jakiś czas temu na blogu.

A sto­jąca nie­opo­dal stara karczma w Wilczej Budzie już dogo­rywa. Drewniane gonty są już mocno podziu­ra­wione, a spróch­niałe drewno grozi zawa­le­niem się. Szkoda, że wła­dze leśne nie mogą prze­zna­czyć choćby nie­wiel­kiej ilo­ści drewna na jej remont, wszak na potęgę wyci­nają ogromne poła­cie dorod­nych drzewostanów.

2 komentarze/y do U św. Jadwigi w Wilczej Budzie

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>