6 października 2013, niedziela, 21:36

U św. Jadwigi w Wilczej Budzie

To pięk­na tra­dy­cja ple­ne­ro­wy­ch spo­tkań lo­kal­ny­ch spo­łecz­no­ści pod zda­wa­ło­by się za­po­mnia­ny­mi miej­sca­mi w le­śny­ch nie­kie­dy ostę­pa­ch.

Dziś wie­lu sko­rzy­sta­ło z za­pro­sze­nia na po­po­łu­dnio­we na­bo­żeń­stwo do Wilczej Budy pod po­mnik św. Jadwigi, któ­ra we­dług le­gend i po­dań tę­dy zmie­rza­ła na Śląsk. Zjechali ro­we­ra­mi i sa­mo­cho­da­mi z oko­licz­ny­ch wio­sek i osad po­roz­rzu­ca­ny­ch po Borach Stobrawskich, by w to sło­necz­ne paź­dzier­ni­ko­we po­po­łu­dnie ob­co­wać z na­tu­rą, tra­dy­cją, hi­sto­rią i od­dać na­leż­ną cze­ść jej Stwórcy. O hi­sto­rii te­go miej­sca pi­sa­łem już ja­kiś czas te­mu na blo­gu.

A sto­ją­ca nie­opo­dal sta­ra karcz­ma w Wilczej Budzie już do­go­ry­wa. Drewniane gon­ty są już moc­no po­dziu­ra­wio­ne, a spróch­nia­łe drew­no gro­zi za­wa­le­niem się. Szkoda, że wła­dze le­śne nie mo­gą prze­zna­czyć choć­by nie­wiel­kiej ilo­ści drew­na na jej re­mont, wszak na po­tę­gę wy­ci­na­ją ogrom­ne po­ła­cie do­rod­ny­ch drze­wo­sta­nów.

Powiązane wpisy

2 komentarze U św. Jadwigi w Wilczej Budzie

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>