21 listopada 2013, czwartek, 12:09

W kolorze bordo

Maleńkie ka­plicz­ki cer­kiew­ne, wie­lo­wie­żo­we, pra­wo­sław­ne cer­kwie ze zło­co­ny­mi cheł­ma­mi, chra­my i sta­re mo­na­sty­ry oży­wia­ją dziś smęt­ny pej­zaż ro­syj­skiej ar­chi­tek­tu­ry. W cza­sa­ch ra­dziec­ki­ch bu­rzo­ne lub od­da­wa­ne na ma­ga­zy­ny i staj­nie. Dziś – dzię­ki Bogu te bu­dow­le są od­da­wa­ne wier­nym i re­mon­to­wa­ne ich si­ła­mi. Powyżej zro­bio­ne wczo­raj prze­ze mnie zdję­cie od­no­wio­nej w ży­wy­ch ko­lo­ra­ch cer­kwii w oko­li­ca­ch Dworca Ryskiego w Moskwie.

Tę fo­to­gra­fię chcę spe­cjal­nie za­de­dy­ko­wać  Proboszczowi z Zagwiździa – ks. dr Alfredowi Skrzypczykowi. Bordowy ko­lor świet­nie uwy­dat­nia wszel­kie de­ta­le ar­chi­tek­to­nicz­ne w po­wią­za­niu z bie­lą. To wła­śnie na ten ko­lor bor­do, w po­łą­cze­niu ze zło­co­ny­mi wy­pu­kło­ścia­mi ma­lo­wa­ne je­st wnę­trze na­sze­go ko­ścio­ła pa­ra­fial­ne­go (przy­sió­łek Kęszyce i Chata w le­sie na­le­ży wła­śnie do niej).

Już nie­dłu­go bę­dzie moż­na po­dzi­wiać efek­ty tej nie­zwy­kłej od­wa­gi ko­lo­ry­stycz­nej. Już dziś obie­cu­ję za­mie­ścić od­po­wied­ni fo­to­re­por­taż i za­pra­szam do Zagwiździa w gmi­nie Murów.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>