29 grudnia 2013, niedziela, 18:44

Inne uroki drewna

Poświąteczny czas po­zwa­la na szpe­ra­nie w do­mo­wym, fo­to­gra­ficz­nym ar­chi­wum. I ta­kie oto zdję­cia zna­la­złem, któ­re pre­zen­tu­ją nie­co od­mien­ne uro­ki drew­na.

Przygotowując drew­no do pa­le­nia w pie­cu na­tra­fi­łem kie­dyś na klo­cek brzo­zo­we­go drew­na, któ­ry zwró­cił  mo­ją uwa­gę. Był bar­dzo lek­ki w po­rów­na­niu z in­ny­mi kło­da­mi. Kiedy przyj­rza­łem mu się bli­żej, to zna­la­złem tej lek­ko­ści przy­czy­nę. Wydrążone w nim ka­na­ły i la­bi­ryn­ty sta­no­wi­ły miesz­ka­nie jed­ne­go ze szkod­ni­ków drew­na.  Ten klo­cek drew­na za­sie­dlił je­den z chrząsz­czy – spusz­czel po­spo­li­ty, al­bo do­mo­wy. Myślę, ze dla wie­lu ta­kie zdję­cia mo­gą sta­no­wić in­te­re­su­ją­cą za­gad­kę.

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>