16 lutego 2014, niedziela, 13:53

Przygotowania do sezonu

Rozpoczynamy już przy­go­to­wa­nia do let­nie­go se­zo­nu. Ptaki też za­czy­na­ją po­wo­li gniaz­do­wa­nie. Nawoływania si­ko­rek i dzię­cio­łów co­raz bar­dziej wy­raź­ne. Trawa zie­le­nie­je i przy­go­to­wu­je się mi­mo­cho­dem do przed­wio­śnia, wszak do­pie­ro po­ło­wa lu­te­go.

Ja wy­bra­łem się le­śny­mi duk­ta­mi na re­ko­ne­sans, że­by po­wo­li przy­go­to­wać pie­sze tra­sy dla go­ści Chaty w le­sie. Dziś wy­bra­łem go­dzin­ną tra­sę do daw­ne­go, spe­cjal­ne­go ośrod­ka dla my­śli­wy­ch, któ­re zo­sta­ło udo­stęp­nio­ne ja­ko pu­blicz­ne miej­sce do bi­wa­ko­wa­nia na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w la­sa­ch obok Zagwiździa (prze le­śnej dro­dze  o na­zwie „Wrocławska  Droga” mię­dzy Zagwiździem a  Kęszycami).

To od na­szej Chaty w le­sie za­le­d­wie pół­go­dzi­ny spa­cer le­śnym duk­tem. Po dro­dze na­po­ty­ka­łem na sta­da do­rod­ny­ch je­le­ni (jesz­cze z oka­za­łym po­ro­żem tuż przed zrzu­ta­mi) wraz z to­wa­rzy­szą­cy­mi im ła­nia­mi.

Ale zna­la­złem też bez­po­śred­ni dukt do są­sia­du­ją­cej ba­zy agro­tu­ry­stycz­nej pod cie­ka­wą na­zwą Stobrawska Grzynda. Właśnie z wła­ści­cie­la­mi te­go miej­sca noc­le­go­we­go za­mie­rza­my uczest­ni­czyć we wspól­nym pro­jek­cie i re­ali­zo­wać spły­wy ka­ja­ko­we na­szą ma­łą rzecz­ką Budkowiczanką. W przy­go­to­wa­niu je­st spe­cjal­na ofer­ta spę­dze­nia week­en­do­we­go, ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku w Borach Stobrawskich w po­sta­ci peł­ne­go pa­kie­tu tu­ry­stycz­ne­go z noc­le­ga­mi, wy­ży­wie­niem i atrak­cja­mi.

 

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>