1 marca 2014, sobota, 5:20

Na kiermaszu z walonkami

Miałem oka­zję uczest­ni­czyć w kier­ma­szu (to ostat­ni dzień mo­je­go po­by­tu w Niżnym Nowogrodzie we wschod­niej Rosji), któ­ry je­st w po­rze na­sze­go koń­ca kar­na­wa­łu – to tzw. Maslenica. Kiermasz, na któ­ry wej­ście je­st płat­ne ( 50 ru­bli) od­by­wał się nie­opo­dal oka­za­łe­go gma­chu do­mu to­wa­ro­we­go. Zostal wy­bu­do­wa­ny w 1890 ro­ku. Dziś je­dy­nie z ze­wną­trz pre­zen­tu­je się nie­źle, we­wnątrz cza­sy ra­dziec­kie.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>