25 kwietnia 2014, piątek, 14:02

Przejazdem przez Akwizgran

 

W dro­dze na tar­gi do Dusseldorfu za­trzy­ma­li­śmy się w Aachen. Rzymskie mia­sto Akwizgran – sie­dzi­ba Karola Wielkiego, któ­re­go tron znaj­du­je się w za­byt­ko­wej ka­te­drze. To sta­ro­żyt­ne uzdro­wi­sko z cie­pły­mi źró­dła­mi siar­ko­wy­mi dziś pre­zen­tu­je się do­stoj­nie i bo­ga­to. Oto kil­ka ak­tu­al­ny­ch fo­to­gra­fii.

     

19 kwietnia 2014, sobota, 16:42

Radosnego Alleluja

 

Wiele ra­do­ści w dniu Zmartwychwstania Pańskiego, przy­ja­zny­ch spo­tkań w ro­dzin­nym gro­nie i smacz­nej świę­con­ki wiel­ka­noc­nej oraz wio­sen­ny­ch spa­ce­rów przy bu­dzą­cej się do ży­cia przy­ro­dzie – ży­czy­my wszyst­kim sym­pa­ty­kom Chaty w le­sie.

16 kwietnia 2014, środa, 8:35

Wiosenne spacery

Wiosna fak­tycz­nie przy­szła i na­sz Tymek wy­brał się do opol­skie­go Zoo w po­szu­ki­wa­niu wil­ka i ry­sia, o któ­ry­ch pi­sa­łem w po­przed­nim po­ście. Chyba zna­la­zł?