25 kwietnia 2014, piątek, 14:02

Przejazdem przez Akwizgran

 

W dro­dze na tar­gi do Dusseldorfu za­trzy­ma­li­śmy się w Aachen. Rzymskie mia­sto Akwizgran – sie­dzi­ba Karola Wielkiego, któ­re­go tron znaj­du­je się w za­byt­ko­wej ka­te­drze. To sta­ro­żyt­ne uzdro­wi­sko z cie­pły­mi źró­dła­mi siar­ko­wy­mi dziś pre­zen­tu­je się do­stoj­nie i bo­ga­to. Oto kil­ka ak­tu­al­ny­ch fo­to­gra­fii.

     

1 komentarz do Przejazdem przez Akwizgran

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>