17 czerwca 2014, wtorek, 8:35

Nowy mostek nad naszym stawikiem

Przyszła po­ra na drob­ne re­mon­ty i ad­ap­ta­cje. Nie wy­trzy­ma­ło pró­by cza­su drew­no na most­ku na na­szym przy­do­mo­wym oczku wod­nym. Po pro­stu za­czę­ło pruch­nieć.

Mostkowi nada­łem nie­co in­ne ob­li­cze.  Teraz je­st bar­dziej ażu­ro­wy i krą­gły i na­wet le­piej się pre­zen­tu­je od po­przed­nie­go. Zresztą zo­bacz­cie sa­mi.

  

11 czerwca 2014, środa, 9:49

Teraz można sobie poskakać

Nasz plac za­baw dla dzie­ci wzbo­ga­co­ny zo­stał ko­lej­nym me­dium. To tram­po­li­na, na któ­rej mo­gą ska­kać nie tyl­ko dzie­ci, ale i do­ro­śli. Jej wy­trzy­ma­ło­ść to 130 kg i du­ża śred­ni­ca.

4 czerwca 2014, środa, 22:20

Majowe grzyby ?

Nasze przy­do­mo­we ma­ki w tym ro­ku tra­fi­ły na kiep­ską, mo­krą i zim­ną po­rę. Rozkwitały w desz­czu i w za­po­mnie­niu. Jednak uda­ło mi się je choć na krót­ko utrwa­lić.

Natomiast po­go­da ta chy­ba by­ła do­bra dla pierw­szy­ch grzy­bów, któ­re zna­la­złem pod dę­ba­mi. To bo­ro­wi­ki – wiel­ko­ść jed­ne­go z ni­ch wska­zu­je na to, że już pod ko­niec ma­ja wy­sta­wił swój ka­pe­lu­sz. Bywają tu w Borach Stobrawskich ma­jo­we grzy­by.

Dołączam jesz­cze do ty­ch fo­tek dzi­siej­szą, z przed­wie­czor­ną mgłą na na­szej łą­ce. Ona na pew­no zwia­stu­je już nad­cho­dzą­ce cie­pło i do­brą po­go­dę.