4 czerwca 2014, środa, 22:20

Majowe grzyby ?

Nasze przy­do­mo­we ma­ki w tym ro­ku tra­fi­ły na kiep­ską, mo­krą i zim­ną po­rę. Rozkwitały w desz­czu i w za­po­mnie­niu. Jednak uda­ło mi się je choć na krót­ko utrwa­lić.

Natomiast po­go­da ta chy­ba by­ła do­bra dla pierw­szy­ch grzy­bów, któ­re zna­la­złem pod dę­ba­mi. To bo­ro­wi­ki – wiel­ko­ść jed­ne­go z ni­ch wska­zu­je na to, że już pod ko­niec ma­ja wy­sta­wił swój ka­pe­lu­sz. Bywają tu w Borach Stobrawskich ma­jo­we grzy­by.

Dołączam jesz­cze do ty­ch fo­tek dzi­siej­szą, z przed­wie­czor­ną mgłą na na­szej łą­ce. Ona na pew­no zwia­stu­je już nad­cho­dzą­ce cie­pło i do­brą po­go­dę.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>