17 czerwca 2014, wtorek, 8:35

Nowy mostek nad naszym stawikiem

Przyszła po­ra na drob­ne re­mon­ty i ad­ap­ta­cje. Nie wy­trzy­ma­ło pró­by cza­su drew­no na most­ku na na­szym przy­do­mo­wym oczku wod­nym. Po pro­stu za­czę­ło pruch­nieć.

Mostkowi nada­łem nie­co in­ne ob­li­cze.  Teraz je­st bar­dziej ażu­ro­wy i krą­gły i na­wet le­piej się pre­zen­tu­je od po­przed­nie­go. Zresztą zo­bacz­cie sa­mi.

  

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>