15 lipca 2014, wtorek, 17:10

Człowiek na poziomie

Zawitał dziś do na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie Pan Janusz na swo­im po­zio­mym ro­we­rze.

Dobrze utrzy­ma­ne le­śne duk­ty Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zwa­bi­ły go w na­sze re­wi­ry.

Rozbił swój kam­ping na na­szej po­se­sji i wy­ru­szył na swo­im „po­zio­mie” w kie­run­ku Wilczej Budy”.

Na pew­no swo­im do­ść nie­ty­po­wym ro­we­rem bę­dzie wzbu­dzał za­in­te­re­so­wa­nie na tra­sie prze­jaz­du, bo­wiem za­mie­rza wra­cać ozna­ko­wa­nym szla­kiem tu­ry­stycz­nym przez Zagwiździe.

Oto kil­ka fo­tek przed­sta­wia­ją­cy­ch ten cie­ka­wej kon­struk­cji po­jazd . To na­praw­dę re­kre­acyj­ny ro­wer (ten je­st pro­duk­tem se­ryj­nym, a nie wy­two­rem ama­tor­skim), na któ­rym w po­zy­cji sie­dzą­cej moż­na zwie­dzać i po­dzi­wiać oko­li­cę.

PS. Na nim trze­ba umieć jeź­dzić. Ja pró­bo­wa­łem zro­bić prze­jażdż­kę, ale za­li­czy­łem upa­dek – na szczę­ście na mięk­ką tra­wę.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>