3 lipca 2014, czwartek, 9:14

Ognisko

Takie oto kon­struk­cje nie­kie­dy na­si go­ście przy­go­to­wu­ją, że­by ogni­sko by­ło oka­za­łe.

Faktem je­st, że są­sia­du­je­my z la­sem i su­che szcza­py za­wsze są pod bo­kiem. Furtka do la­su je­st wte­dy bar­dzo przy­dat­na. Znana har­cer­ska pio­sen­ka „Płonie ogni­sko w le­sie” sta­je się na­praw­dę ak­tu­al­na. Zapraszamy w ten let­ni czas;)

   

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>