25 lipca 2014, piątek, 14:28

Wyprzedaż garażowa – grill z antycznym smakiem

Nazbierało się już tro­chę sta­ro­ci w mo­jej sto­do­le Chaty w le­sie. Przyszła więc po­ra, że­by upo­rząd­ko­wać ją. Zatem ogła­szam „ga­ra­ge sa­le” – wy­prze­daż ga­ra­żo­wą.

Pod mło­tek idzie na po­czą­tek grill wy­ko­na­ny na za­byt­ko­wej pod­sta­wie ma­szy­ny do szy­cia. To mój au­tor­ski pro­jekt wy­ko­na­ny so­lid­nie przez za­przy­jaź­nio­ne­go fa­chow­ca. Ruszt z nie­rdzew­nej sta­li je­st re­gu­lo­wa­ny – pod­no­szo­ny na kil­ka po­zy­cji. Prototyp ta­kie­go prze­no­śne­go gril­la z po­wo­dze­niem już użyt­ku­ję kil­ka lat. Doskonale się spraw­dza przy nie­po­go­dzie, bo­wiem moż­na go usta­wić na pod­cie­nia­ch cha­ty.

Zainteresowani chcą­cy go na­być, mo­gą zna­leźć w za­kład­ce KONTAKTY wszel­kie na­mia­ry.

  

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>