13 sierpnia 2014, środa, 12:43

Nad Bajkałem

Dziś już na­praw­dę mo­gę za­nu­cić sta­rą, ro­syj­ską pie­śń, któ­rą nie­gdyś śpie­wał nam Czesław Niemen – to ” Брoдяга – Włóczęga”:

По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная … (Dla ty­ch, co nie zna­ją Cyrylicy: po di­kim stie­pam za­baj­kal­ja, gdie zo­ło­to ro­jut w go­ra­ch, bra­dia­ga sud­bu pro­kli­na­ja … tek­st chy­ba już zbęd­ny tłu­ma­cze­nia?).

Z Irkucka do­tar­łem mi­ni­bu­sem w mia­rę do­brą dro­gą nad sam Bajkał, do osa­dy o na­zwie Listwianka. To po­nad 70 km, a bi­let kosz­to­wał 120 ru­bli. Nie uda­ło mi się do­stać na słyn­ną ko­lej­kę oko­ło­baj­kal­ską, któ­ra pro­wa­dzi sta­rym od­cin­kiem Transsyberyjskiej tra­sy. Biletów już nie by­ło na dzi­siaj –  na­le­ży za­ma­wiać z wy­prze­dze­niem. Dla ty­ch, kto­rzy chcie­li by z te­go kie­dyś sko­rzy­stać po­da­ję nr tel. w Irkucku, bo je­dy­nie tu moż­na go za­ku­pić: +73952 202 973.

Wykorzystując okien­ko w swo­jej po­dró­ży służ­bo­wej chcia­łem do­trzeć nad Bajkał. To naj­star­sze i naj­głęb­sze je­zio­ro na świe­cie (1642 m) wpi­sa­ne na li­stę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO w 1996 ro­ku z uwa­gi na ogrom­ne bo­gac­two flo­ry i fau­ny. Posiada 2630 ga­tun­ków ro­ślin i zwie­rząt – w tym aż 60%, to ga­tun­ki en­de­micz­ne, nie wy­stę­pu­ją­ce gdzie in­dziej, jak np zna­na fo­ka baj­kal­ska. Teren ten je­st ob­ję­ty par­ka­mi na­ro­do­wy­mi i re­zer­wa­ta­mi przy­ro­dy, to tu znaj­du­je się 100 po­mni­ków przy­ro­dy. Zadziwiająca je­st prze­źro­czy­sto­ść wo­dy do­cho­dzą­ca do 40 m głę­bo­ko­ści.

A o wiel­ko­ści te­go je­zio­ra nie­ch świad­czy fakt, że wpły­wa do nie­go 336 rzek i to, że Bajkał sta­no­wi 20% świa­to­wy­ch za­so­bów wo­dy słod­kiej. Ważnymi ba­da­cza­mi Bajkału by­li pol­scy na­ukow­cy, ze­słań­cy na Sybir: Benedykt Dybowski, Aleksander Czekanowski, Jan Czerski i Wiktor Godlewwski.

Z mo­je­go krót­kie­go rej­su po Bajkale po­zo­sta­ło tro­chę fo­to­gra­ficz­ny­ch ujęć, ale nie od­da­ją one te­go bo­gac­twa, któ­re fak­tycz­nie po­sia­da to „Błękitne oko Syberii”.

     

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>