28 sierpnia 2014, czwartek, 11:04

Skłon ku jesieni

Miło po­wró­cić na le­śne ło­no po służ­bo­wy­ch i wa­ka­cyj­ny­ch po­dró­ża­ch. Wokół Chaty w le­sie jesz­cze so­czy­sta zie­leń. Wysokie so­sny, pod­świe­tlo­ne za­cho­dzą­cym słoń­cem wy­da­ją się już skła­niać swo­je ko­ro­ny … ku je­sie­ni.

Byki je­le­ni za­czy­na­ją po­ry­ki­wać, a to­wa­rzy­szą­ce im ła­nie gro­mad­nie po­stę­pu­ją za swo­imi ry­ce­rza­mi. W na­szy­ch Borach Stobrawskich po­ja­wia­ją się już pod­grzyb­ki. To znak, że je­sień tuż, tuż.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>