7 sierpnia 2014, czwartek, 14:46

Tornado nad Kęszycami

Tak wy­glą­da­ła w po­nie­dzia­łek dro­ga do Chaty w le­sie od stro­ny Grabic po przej­ściu gwał­tow­ne­go hu­ra­ga­nu. To by­ło chy­ba tor­na­do, któ­re w dwó­ch miej­sca­ch wy­ry­wa­ło i po­wa­la­ło do­rod­ne so­sny. Działo się to je­dy­nie pięt­na­ście mi­nut w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie.

Zerwało w kil­ku miej­sca­ch li­nię ener­ge­tycz­ną, unie­moż­li­wia­jąc tym sa­mym prze­jazd. Tu bra­wo dla za­kła­du ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry pod­sta­wił kon­te­ner z agre­ga­tem prą­do­twór­czym i dla le­śni­ków, któ­rzy w mia­rę szyb­ko udroż­ni­li prze­jazd.

    

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>