16 sierpnia 2014, sobota, 5:00

W Krasnojarsku

Oddalam się już od Bajkału i mo­je dro­gi i lo­ty już po­wo­li wio­dą w kie­run­ku za­chod­nim. Dotarłem do Krasnojarska nad  Jenisejem.

To mi­lio­no­we, in­du­strial­ne mia­sto we wschod­niej Syberii. Pośród po­zo­sta­ło­ści ar­chi­tek­to­nicz­ny­ch ubie­gły­ch stu­le­ci zna­la­złem neo­go­tyc­ki rzymsko-katolicki ko­śció­łek (bud. 1909 – 1911). Dziś funk­cjo­nu­je ja­ko sa­la kon­cer­to­wa, a mie­ści się przy nie bez ko­ze­ry przy uli­cy Dekabrystów. Projektowany przez pol­skie­go ar­chi­tek­ta – za­pew­ne po­wsta­nio­we­go ze­słań­ca W. A. Sokołowskiego.

Obok nie­go drew­nia­na pe­reł­ka ar­chi­tek­tu­ry Syberii – dzie­cię­ca szko­ła mu­zycz­na i kil­ka za­byt­ko­wy­ch bu­dyn­ków miesz­kal­ny­ch.

  

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>