27 listopada 2014, czwartek, 14:40

Wokół Sagrada Familia

 

Ostatni raz spa­ce­ro­wa­łem wo­kół Sagrada Familia kil­ka­na­ście lat te­mu. Teraz za­uwa­ży­łem, jak wie­le się zmie­ni­ło i wi­dać wy­raź­ny po­stęp przy fi­na­li­zo­wa­niu tej nie­praw­do­po­dob­nej bu­dow­li.

To nie­do­koń­czo­ne dzie­ło Antonio Gaudiego z dnia na dzień po­tęż­nie­je i przy­bie­ra co­raz to no­wy­ch kształ­tów ar­chi­tek­to­nicz­ny­ch. Te ciem­niej­sze frag­men­ty bu­dow­li ma­ją już po­nad sto lat i moż­na wy­raź­nie do­strzec te ja­śniej­sze, do­bu­do­wy­wa­ne na bie­żą­co w ostat­ni­ch la­ta­ch.

Nadal bu­dow­li to­wa­rzy­szą nie­od­łącz­nie dźwi­gi i rusz­to­wa­nia, jak przed la­ty. I na­dal gma­ch opla­ta­ją wia­nusz­ki tu­ry­stów, któ­rzy usta­wia­jąc się w ko­lej­ce chcą zwie­dzić wnę­trze ba­zy­li­ki, któ­rą w 2010 ro­ku  kon­se­kro­wał pa­pież Benedykt XVI.

W ostat­ni week­end w Barcelonie by­ło jesz­cze 21 stop­ni i tłu­my tu­ry­stów z ca­łe­go świa­ta, ale chy­ba prze­wa­ża­li Japończycy, któ­rzy po­dob­no ło­żą du­że środ­ki na bu­do­wę tej świą­ty­ni.

  

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>