21 stycznia 2015, środa, 13:25

Smaki z Polski

logoWraz z roz­po­czy­na­ją­cym się  2015 ro­kiem do­łą­czy­li­śmy do no­we­go por­ta­lu Smaki z Polski:

http://www.smakizpolski.com.pl/

Proszę tam za­glą­dać:  cie­ka­we miej­sca, re­cep­tu­ry, bo­ga­te ofer­ty tu­ry­stycz­ne, po­pu­la­ry­zu­ją­ce na­szą prze­bo­ga­tą przy­ro­dę, dzie­dzic­two kul­tu­ral­ne i ku­li­nar­ne.

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>