21 maja 2015, czwartek, 8:25

Chwalcie łąki umajone …

Zielona łąka

… gó­ry, do­li­ny zie­lo­ne.

Chwalcie cie­ni­ste ga­iki,

źró­dła i krę­te stru­my­ki.

To maj, gdzie przed­wie­czor­ną po­rą roz­le­ga­ła się kie­dyś przy ka­plicz­ka­ch pie­śń sła­wią­ca uro­ki na­szej przy­ro­dy, a po­wią­za­na z kul­tem Maryjnym. Czy jesz­cze te­raz mo­że­my się spo­tkać z tą sta­rą tra­dy­cją?

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>