25 maja 2015, poniedziałek, 22:22

Weselne przygotowania

W ostat­ni week­end uda­ło mi się wy­bu­do­wać drew­nia­ną es­trad­kę przy pa­wi­lo­nie ogro­do­wym, któ­ra bę­dzie sta­no­wi­ła po­sze­rze­nie par­kie­tu ta­necz­ne­go na naj­bliż­sze ple­ne­ro­we we­se­le Macieja i Izy. Już nie­ba­wem po­win­ny się po­ja­wić ko­lej­ne zdję­cia z na­mio­ta­mi i in­ny­mi de­ko­ra­cyj­ny­mi ele­men­ta­mi im­pre­zy w zna­nym nam ame­ry­kań­skim sty­lu, któ­ra po raz pierw­szy bę­dzie się od­by­wać na po­se­sji Chaty w le­sie.

Estrada taneczna przy Chacie w lesie. Fot. WG

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>