22 września 2015, wtorek, 8:41

Suszenie śliwek, czyli trzy razy „S”

Stobrawska Śliwka Suszona, to mój ko­lej­ny (po­za sto­braw­ski­mi na­lew­ka­mi) lo­kal­ny wy­rób. Oczywiście nie ro­bię te­go prze­my­sło­wo, le­cz  na do­mo­we, wła­sne po­trze­by.

Śliwki - 3  Grillo-wędzarnio-suszarnia  Wędzarnia od tyłu (1)

Zbudowana prze­ze mnie przed la­ty Grillo-Wędzarnio-Suszarnia do­sko­na­le na­da­je się też do su­sze­nia śli­wek (i in­ny­ch owo­ców) tra­dy­cyj­ną me­to­dą – w go­rą­cym dy­mie. Taka wła­śnie su­szo­na śliw­ka do­da­na do bi­go­su, czy du­szo­ny­ch mięs da­je nie­praw­do­po­dob­ny aro­mat i smak. W mo­ich ro­dzin­ny­ch stro­na­ch Beskidu Sadeckiego tak wła­śnie su­szy­ło się każ­dej je­sie­ni śliw­ki, jabł­ka czy grusz­ki.

Wędzarnia

A to już lek­ko pod­su­szo­ne śliw­ki w trak­cie wę­dze­nia. Ostrość ob­ra­zu za­kłó­co­na je­st dym­kiem z ka­na­łu pa­le­ni­ska.

Suszenie śliwek 1  Suszenie śliwek 2  Sliwki suszone

…i  wę­dze­nie – su­sze­nie gru­szek:

Wędzenie gruszek - termometr - 2015 Wędzenie gruszek - gotowy produkt - 2015 Wędzenie gruszek - 2 - 2015

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>