30 września 2015, środa, 8:33

Żenicha kresowa

Nalewka - 2

To wła­śnie na­sta­wio­na wczo­raj na­lew­ka z dzi­kiej ró­ży. Ja od kil­ku lat przy jej pro­duk­cji ko­rzy­stam ze spraw­dzo­nej, Nalewka - 3tra­dy­cyj­nej re­cep­tu­ry po­cho­dzą­cej ze Wschodnich Kresów. Nazywa się do­ść ory­gi­nal­nie: że­ni­cha kre­so­wa.Nalewka-z-dzikiej-róży- etykieta

Owoce naj­le­piej zbie­rać po pierw­szy­ch przy­mroz­ka­ch ale w związ­ku z te­go­rocz­ną su­szą zbie­ra­łem je ze swo­jej ma­łej plan­ta­cji już dwa ty­go­dnie te­mu i cze­ka­ły w za­mra­żar­ce.

Więcej in­for­ma­cji o tej na­lew­ce wraz z prze­pi­sem za­mie­ści­łem już kie­dyś na blo­gu – moż­na to zna­leźć pod lup­ką po pra­wej stro­nie, wpi­su­jąc ha­sło: na­lew­ka z dzi­kiej ró­ży.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>