12 października 2015, poniedziałek, 11:38

Czary, mary …

 

Zmrożony las. Fot WGTo żad­ne cza­ry ma­ry, ale za­po­mnia­ne pod­le­wa­nie ogro­du.

Jakież by­ło mo­je zdzi­wie­nie, kie­dy w nie­dziel­ny po­ra­nek zaj­rza­łem do ogro­du przy Chacie w le­sie (by­ło mi­nus 2). Tam za­sta­łem włą­czo­ne pod­le­wa­nie cho­inek, któ­re po­przed­nie­go dnia na­sta­wi­łem i za­po­mnia­łem przed wie­czo­rem wy­łą­czyć. Takie oto baj­ko­we efek­ty po­wsta­ły, ni­czym z fil­mu scien­ce fic­tion.

Zmrożony las 5. Fot. WG Zmrożony las 4. Fot. WG Zmrożony las 2. Fot. WG Zmrożony las 1. Fot. WG Zmrożony las 7. Fot. WG  Zmrożony las 3. Fot. WG

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>