19 listopada 2015, czwartek, 10:21

Laury w konkursie „Zielone lato 2015”

Dyplom.jpg 2 W or­ga­ni­zo­wa­nym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Konkursie Agro-Eko-Turystycznym pod ha­słem „Zielone Lato 2015” na­sza Chata w le­sie za­ję­ła III miej­sce w ka­te­go­rii „Najlepsze po­ko­je agro­tu­ry­stycz­ne”.

Jesteśmy w fol­de­rze OPOLSKA WIEŚ ZAPRASZA i do­sta­li­śmy przy tej oka­zji wie­le na­gród od or­ga­ni­za­to­ra Konkursu i spon­so­rów. Serdecznie dzię­ku­je­my i za­pra­sza­my na por­tal: http://www.teraz-wies.pl

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>