15 grudnia 2015, wtorek, 10:21

Nasz certyfikat „Blisko Natury”

logoAPN2000-300x297Chata w le­sie ja­ko je­dy­ny obiekt tu­ry­stycz­ny z Opolszczyzny  otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wy cer­ty­fi­kat „Blisko Natury” (i jesz­cze z nu­me­rem pierw­szym!).

Nasza ba­za noc­le­go­wa, lo­ka­li­za­cja i ofer­ta spę­dza­nia wol­ne­go cza­su w oto­cze­niu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zo­sta­ły do­ce­nio­ne.

Organizatorami cy­klu szko­leń po­prze­dza­ją­cy­ch przy­zna­nie cer­ty­fi­ka­tu był Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gspodarki Wodnej. Poniżej za­ło­że­nia cer­ty­fi­ka­cyj­ne.

Certyfikat – Agroturystyka Przyjazna Naturze  “Blisko Natury”Certyfikat

Certyfikat „Blisko Natury” je­st pierw­szym i je­dy­nym eko­cer­ty­fi­ka­tem w Polsce, któ­ry sku­pia się głów­nie na ofer­cie tu­ry­sty­ki przy­rod­ni­czej pro­wa­dzo­nej w ra­ma­ch dzia­łal­no­ści obiek­tu, a nie wy­łącz­nie na in­fra­struk­tu­rze obiek­tu i jej przy­ja­zno­ści dla śro­do­wi­ska.

Certyfikat „Blisko Natury” to cer­ty­fi­kat tu­ry­sty­ki zrów­no­wa­żo­nej, któ­ry przy­zna­je­my   obiek­tom tu­ry­sty­ki wiej­skiej, głów­nie go­spo­dar­stwom agro­tu­ry­stycz­nym po­sia­da­ją­cym  ofer­tę tu­ry­sty­ki przy­rod­ni­czej, pro­wa­dzo­nej na te­re­nie ob­sza­ru  Natura 2000 lub  ewen­tu­al­nie na in­ny­ch for­ma­ch ochro­ny przy­ro­dy.

Posiadanie cer­ty­fi­ka­tu pod­no­si ran­gę obiek­tu tu­ry­sty­ki wiej­skiej i da­je oka­zję do­tar­cia do no­wy­ch klien­tów za­in­te­re­so­wa­ny­ch atrak­cja­mi przy­rod­ni­czy­mi. Obiekty, któ­re otrzy­ma­ją cer­ty­fi­kat bę­dą pro­mo­wa­ne przez Fundację Instytut na rze­cz Ekorozwoju m.in. na stro­nie www.natura2000.org.pl i w e-publikacjach. Ponadto uczest­ni­cy pro­jek­tu „Agroturystyka przy­ja­zna Naturze 2000 (cy­kl szko­leń)” otrzy­ma­li dar­mo­we kon­sul­ta­cje z eks­per­ta­mi ds. przy­ro­dy oraz mie­li moż­li­wo­ść  wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­ta­ch two­rze­nia ofer­ty przy­rod­ni­czej i za­zna­jo­mie­nia się z róż­ny­mi for­ma­mi pro­mo­cji obiek­tu.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>