18 lutego 2016, czwartek, 14:02

Budujemy ptakom domki

Budki-lęgowe-Chata-w-lesie-fot.-WG2-315x420Mając na uwa­dze zdo­by­ty nie­daw­no cer­ty­fi­kat agro­tu­ry­sty­ki przy­ja­znej na­tu­rze 2000 – Blisko Natury, ofe­ru­je­my sym­pa­ty­kom na­sze­go lo­kum warsz­ta­to­we spo­tka­nie pod ha­słem: „Budujemy pta­kom dom­ki”.

Dla roz­re­kla­mo­wa­nia tej ak­cji po­sta­ram sie po raz pierw­szy wy­ko­rzy­stać na­sze me­dia spo­łecz­no­ścio­we – po­pu­lar­ny Facebook i tam utwo­rzę od­po­wied­nie wy­da­rze­nie. Sprawdzę, jak to za­dzia­ła na przy­szło­ść:

https://www.facebook.com/events/165834733796404/

Podobno już nad­cho­dzą cie­plej­sze dni i dla­te­go w ostat­nią so­bo­tę lu­te­go za­pra­sza­my ro­dzi­ców z dzieć­mi do Chaty w le­sie na otwar­te warsz­ta­ty kon­stru­owa­nia bu­dek lę­go­wy­ch dla pta­ków.

Najpierw go­spo­da­rz bę­dzie miał krót­kie za­ga­je­nie na te­mat ro­dza­jów bu­dek lę­go­wy­ch, a po­tem bę­dzie wspól­ne oglą­da­nie ty­ch na te­re­nie po­se­sji – a je­st ich kil­ka­dzie­siąt w oko­li­ca­ch Chaty w le­sie. Potem ze­spo­ło­wa pra­ca pod okiem ro­dzi­ców w sta­rej sto­do­le lub na pod­cie­nia­ch cha­ty.

Postaramy się za­pew­nić od­po­wied­ni ma­te­riał na bud­ki, a więc sklej­kę, de­ski, gwoź­dzie, a na­wet przy­cię­te od­po­wied­nio ory­gi­nal­ne, na­tu­ral­ne klo­ce so­sno­we, któ­re we­wnątrz już są lek­ko spróch­nia­łe.  Będzie moż­na dłu­bać ich wnę­trza, wier­cić od­po­wied­nie otwo­ry, przy­ci­nać i zbi­jać bud­ki. Po wspól­ny­ch pra­ca­ch pod okiem ro­dzi­ców bę­dzie moż­na za­brać ze so­bą wy­ko­na­ne bud­ki do po­wie­sze­nia w oko­li­ca­ch swo­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Można też przy­wieźć ze so­bą wła­sny ma­te­riał do ich kon­stru­owa­nia.

Pod ko­niec warsz­ta­tów bę­dzie wspól­ne ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek, na któ­re jesz­cze przed roz­po­czę­ciem uczest­ni­cy warsz­ta­tów przy­nio­są ga­łę­zie z po­bli­skie­go la­su. Będzie też czas, że­by po­ob­ser­wo­wać po­ja­wia­ją­ce się już pta­ki, za­rów­no na te­re­nie ogro­du, jak i te przy ścia­nie la­su tuż za pło­tem. Udział i warsz­ta­ta­ch – 10 zł,- do­ro­śli i 5 zł,- dzie­ci.

Poniżęj bud­ki lę­go­we, któ­re kie­dyś wy­ko­na­łem i są już sys­te­ma­tycz­nie za­sie­dla­ne na te­re­nie po­se­sji, choć nie­kto­re jesz­cze cze­ka­ją na swo­ich lo­ka­to­rów.

budka-dla-nietoperzy-na-pawilonie-150x150 budka-lęgowa-dla-pełzacza-22-150x150 budka-lęgowa-dla-sowy-150x150 budka-lęgowa-ze-starej-sosny-150x150 budki-lęgowe-dla-jaskółek-150x150 Kowalik na karmniku u Pinokia - fot. WG

A tak by­ło przy sło­necz­nej po­go­dzie. Zjechało po­nad 20 osób do­ro­sły­ch i po­nad dwu­dziest­ka dzie­ci. Był kon­kurs z na­gro­da­mi na naj­pięk­niej­szy do­mek dla pta­ków i in­ne atrak­cje. Poniżej re­la­cja są­sia­da Chaty w le­sie – Wieśka Błoniarza.

Warsztaty - K&E. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - gospodarz w akcji -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - I miejsce. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - najazd uczestników-. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - ocenianie budek - KH - 3 Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - ocenianie budek - WG. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - ocenianie budek. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - praca indywidualna - 1 -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - praca indywidualna - 2 -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - praca indywidualna - 3 -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - II miejsce. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - ocenianie budek - KH. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - praca indywidualna -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - praca zespołowa -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - uczestnicy -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - uczestnicy -2 . Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - uczestnicy -3. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - uczestnicy -4. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - ognisko. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - miejsce pracy twórzczej -. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty budek lęgowych - tuż za płotem. Fot. Wiesław Błoniarz Warsztaty Kęszyce 102 Warsztaty Kęszyce 103 Warsztaty Kęszyce 106

2 komentarze Budujemy ptakom domki

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>