25 lipca 2016, poniedziałek, 8:54

A może tak do Baranowa?

Baranów Sandomierski - pałac. Fot. WGJest na zie­mi san­do­mier­skiej „Mały Wawel”, to ma­je­sta­tycz­ne wy­glą­da­ją­cy póź­no­re­ne­san­so­wy za­mek ro­du Leszczyńskich w Baranowie. Zbudowany zo­stał wg pro­jek­tu Santi Gucciego w la­ta­ch 1591 – 1606. Tu do­tar­łem w ra­ma­ch pi­lo­ta­żu wy­ciecz­ki do Sandomierza i Kazimierza – stąd mo­ja krót­ka re­la­cja, za­chę­ca­ją­ca do od­wie­dze­nia tej czę­ści Małopolski.

Dziś za­rząd­cą zam­ku je­st Agencja Rozwoju Przemysłu S. A., ale moż­na go zwie­dzać z prze­wod­ni­kiem – 15 zł plus ob­li­ga­to­ryj­ne 2 zło­te za zwie­dze­nie ota­cza­ją­ce­go par­ku z uni­ka­to­wy­mi w na­szym kli­ma­cie tu­li­pa­now­ca­mi. Można za to w ich oto­cze­niu wy­pić ser­wo­wa­ną ka­wę, czy zje­ść po­si­łek w pa­ła­co­wej re­stau­ra­cji. A je­że­li chciał­by ktoś bar­dziej do­głęb­nie za­kosz­to­wać szla­chec­kiej at­mos­fe­ry, to moż­na też za­no­co­wać w pa­ła­co­wy­ch kom­na­ta­ch, ja­ko że funk­cjo­nu­je tu ho­tel. Okazały dzie­dzi­niec i ka­pli­ca zam­ko­wa wy­ko­rzy­sty­wa­ne są do ce­re­mo­nii we­sel­ny­ch, a tu­ry­ści mo­gą też zwie­dzać pod­zie­mia, gdzie pre­zen­to­wa­na je­st sta­ra broń i naj­więk­sze w Europie pra­sta­re czół­no wy­dłu­ba­ne z pnia dę­bu. Wygląda nie­po­zor­nie w do­syć mrocz­ny­ch (ale pod­świe­tlo­ny­ch) pod­zie­mia­ch – mie­rzy kil­ka­na­ście me­trów.

Baranów Sandomierski 2016 (3) Baranów Sandomierski 2016 (7) Baranów Sandomierski 2016 (14) Baranów Sandomierski 2016 (13) Baranów Sandomierski 2016 (4)Baranów Sandomierski - kaplica. Fot. WG

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>