11 lipca 2016, poniedziałek, 8:13

Via Baltica do Kowna i dalej …

Kowno 2016. Rynek z katedrą w tle. Fot. WG

Na mo­im szla­ku pi­lo­ta­żu wy­ciecz­ki zna­la­zło się Kowno. Dosyć skrom­nie dziś wy­glą­da to li­tew­skie mia­sto. Niegdyś w Królestwie Polskim, a w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym na­wet sto­li­ca Litwy. Kto daw­no tam nie był, to za­pra­szam na krót­ki spa­cer po nie­zbyt roz­le­głym cen­trum mia­sta u zbie­gu Niemna i Wilii. Powyżej wi­docz­na z ryn­ku ka­te­dra św. Piotra i Pawła.

Kowno 2016 (4) Kowno 2016 (5) Kowno 2016 (10) Kowno 2016 (13) Kowno 2016 (14)  Kowno 2016 (16) Kowno 2016 (17) Kowno 2016 (18) Kowno 2016 (19)

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>