15 lipca 2016, piątek, 12:14

Via Baltica do Tallina

Tallin - port jachtowy

Pora wa­ka­cji, więc mo­że jesz­cze ktoś cze­ka na pod­po­wie­dź? Ja go­rą­co po­le­cam Tallin.

Tallin 2016 (23)To ko­lej­ny po­st z cy­klu Via Baltica – z pi­lo­ta­żu wy­ciecz­ki. Była to trze­cia sto­li­ca nad­bał­tyc­kie­go kra­ju, któ­rą uda­ło mi się za­pre­zen­to­wać pol­skim tu­ry­stom. Do Tallina – sto­li­cy Estonii do­tar­li­śmy pol­skim au­to­ka­rem, po­ko­nu­jąc bę­dą­cą w cią­głej mo­der­ni­za­cji tra­sę zwa­ną wła­śnie Via Baltica. Na te­re­nie Polski w du­żej mie­rze je­st już w przy­zwo­itej for­mie – miej­sca­mi ja­ko tra­sa dwu­pa­smo­wa. Natomiast przez Litwę, Łotwę i Estonię z po­je­dyn­czy­mi pa­sa­mi, ale wy­trzy­mu­ją­cy­mi nie­zbyt du­że na­tę­że­nie ru­chu.Tallin 2016 (21)

Sam Tallin je­st na­praw­dę war­ty od­wie­dze­nia. Nic więc dziw­ne­go, że je­st jed­ną z naj­chęt­niej wy­bie­ra­ny­ch do zwie­dza­nia sto­lic Europejskich. Miasto znaj­du­je się na li­ście naj­bar­dziej in­te­li­gent­ny­ch mia­st świa­ta. Estończycy ma­ją też swo­ją bez­kr­wa­wą re­wo­lu­cję. Ich słyn­na „śpie­wa­ją­ca re­wo­lu­cja” 1988 ro­ku do­pro­wa­dzi­ła do nie­pod­le­gło­ści i ode­rwa­nia się Estończyków od blo­ku ra­dziec­kie­go. Obok na zdję­ciu ów am­fi­te­atr, któ­ry w trak­cie po­ko­jo­wy­ch, śpie­wa­ją­cy­ch de­mon­stra­cji gro­ma­dził 300 tyś. uczest­ni­ków (ca­ły kraj li­czy za­le­d­wie 1,3 mln).

Tallin 2016 (6)Spośród ty­ch trzech kra­jów nad­bał­tyc­ki­ch wła­śnie w Estonii ce­ny są naj­wyż­sze, na­to­mia­st in­fra­struk­tu­ra tu­ry­stycz­na naj­bar­dziej kom­plek­so­wa. Język Estończyków bę­dzie się wy­da­wał rów­nie nie­zro­zu­mia­ły jak wę­gier­ski, któ­ry przy oka­zji zwie­dza­nia Budapesztu pró­bu­je­my po­jąć. Należy on bo­wiem do gru­py ję­zy­ków ugro­fiń­ski­ch. Można na­to­mia­st do­ga­dać się jesz­cze po ro­syj­sku, lub po an­giel­sku. Na pew­no wiel­ką atrak­cją je­st sa­mo po­ło­że­nie Tallina nad Zatoką Tallińską i są­siedz­two z od­da­lo­ny­mi za­le­d­wie dwo­ma go­dzi­na­mi rej­su Helsinkami – sto­li­cą Finlandii. Miasto ma bar­dzo bo­ga­tą hi­sto­rię i przez stu­le­cia prze­cho­dzi­ło z rąk do rąk. Jego na­zwa się zmie­nia­ła i do 1918 ro­ku no­si­la na­wet na­zwę Rewal (jak ten na­sz, nad­mor­ski). Na zdję­ciu po­ni­żej port z wi­docz­nym gma­chem olim­pij­skim ze słyn­ny­ch (zboj­ko­to­wa­ny­ch przez więk­szo­ść kra­jów za­chod­ni­ch) XXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r., gdzie dys­cy­pli­ny że­glar­skie roz­gry­wa­no na wo­da­ch przy­brzeż­ny­ch Tallina.

Zapraszam na krót­ki, fo­to­gra­ficz­ny spa­cer za­byt­ko­wy­mi ulicz­ka­mi uro­kli­we­go mia­sta. Zatem w dro­gę … Tallin 2016 (27) Tallin 2016 (10) Tallin 2016 (13) Tallin 2016 (15) Tallin 2016 (16) Tallin 2016 (24) Tallin 2016 (31) Tallin 2016 (32) Tallin 2016 (36) Tallin 2016 (39) Tallin 2016 (34) Tallin 2016 (38)  Tallin 2016 (4) Tallin 2016 (40) Tallin 2016 (9) Tallin 2016 (42) Tallin 2016 (2) Tallin 2016 (12)

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>