7 lipca 2016, czwartek, 12:42

Via Baltica: Ryga – z pilotażu wycieczki

Ryga - białe noce 2016

Teraz tro­chę od­skocz­ni od le­śny­ch kli­ma­tów.

Czerwiec był dla mnie in­ten­syw­nym okre­sem re­ali­za­cji za­dań w ro­li pi­lo­ta wy­cie­czek. Najpierw był week­end w Pradze, po­tem w Budapeszcie oraz ty­go­dnio­wa wy­ciecz­ka na Litwę, Łotwę i Estonię (z rej­sem do Helsinek). Był jesz­cze Baranów, Sandomierz i Kazimierz Dolny, ale o tym po­tem.

To krót­ka re­mi­ni­scen­cja fo­to­gra­ficz­na z ry­skiej se­ce­sji – i nie tyl­ko. To tu w Rydze – sto­li­cy Łotwy, a na­stęp­ne­go dnia w Tallinie tra­fi­łem na bia­łe no­ce (po­wy­żej fo­to ko­mór­ką tuż przed pół­no­cą).

Ryga - 2016 (7) Ryga - 2016 (9) Ryga - 2016 (10) Ryga - 2016 (4) Ryga - 2016 (22) Ryga - 2016 (31) Ryga - 2016 (34) Ryga - 2016 (40) Ryga - 2016 (52) Ryga - 2016 (11) Ryga - 2016 (14) Ryga - 2016 (13) Ryga - 2016 (16) Ryga - 2016 (18) Ryga - 2016 (27) Ryga - 2016 (32) Ryga - 2016 (26) Ryga - 2016 (47)

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>